تبلیغات
سنگ نوردی و کوهنوردی - آموزش فرود با ابزار هشت فرود سنگنوردی

آموزش فرود با ابزار هشت فرود سنگنوردی


http://img04.taobaocdn.com/bao/uploaded/i4/T1dBPcXjhoXXagrFgZ_031151.jpg_210x210.jpg


نحوه انداختن طناب به داخل هشت فرود

فرود

• همیشه هشت فرود را از سوراخ بزرگ آن به كاربین می اندازیم و به كنار صندلی آویزان می كنیم و هنگامی كه می خواهیم فرود را آغاز كنیم:

• بدون درآوردن هشت فرود از كارابین ، ابتدا كارابین را به صندلی متصل می نماییم.

• بعد طناب را از حلقه بزرگ هشت فرود عبور می دهیم.

• آن گاه هشت فرود را از حلقه كوچک به كارابین صندلی متصل می كنیم. در این روش هشت فرود هیچ گاه آزاد نمی ماند.

1 - طناب را در یک طرف بدن قرار می دهیم (در طرف دست ترمز(

2 - طناب را از هشت فرود رد می كنیم.

3 - در فضا خلاصی طناب را می گیریم.

چند توصیه

• در فرود هشت بدن رو به سنگ بوده و پاها عمود بر سنگ می باشد و شصت دست ترمز رو به بالاست پاها به اندازه عرض شانه ها باز می شود.

• در هر دو نوع فرود دست تعادل روی طناب بالایی گرفته می شود.

حتماً با حمایت ومشخص كردن دست ترمز – هدایت و مشخص كردن پای باردار و زاویه بدن بر روی سنگ، فرود را انجام دهید.

فرود

انگشت شست رو به بالا

شما گاهی در حین فرود باید به دلایلی متوقف شوید، برای این كار هشت فرود را می توان اصطلاحاً قفل نمود.


فرود

روش های خود حمایت در فرود

روش پروسیک بالای هشت فرود

هشت فرود را به صندلی متصل می كنیم.

بالای هشت فرود یک گره پروسیک می زنیم و طنابچه آن را با یک كارابین پیچ دار به صندلی متصل می كنیم.

فاصله گره تا هشت فرود باید به اندازه ای باشد كه گره به داخل هشت نرود. معمولاً به اندازه یک دست نیمه باز.

خود حمایتنوشته شده در تاریخ جمعه 19 مهر 1392 توسط امیرحسین افشونی

ابزار رایگان وبلاگ