تبلیغات
سنگ نوردی و کوهنوردی - مطالب اساسنامه باشگاه

مقدمه

برابر این اساسنامه و بر طبق اصول دوستی، انتقاد، احترام متقابل، انضباط مدرسه کوهنوردی کول تاک به فعالیت می‌پردازد.

ماده‌ی 1- هدف

هدف ازتشكیل این مدرسه که غیر تجاری و غیر انتفاعی می باشد. كوشش در راه پیش برد و توسعه‌ی ورزش كوه نوردی و پرورش روح و جسم هم میهنان و كسب افتخارات ملی در این زمینه و پرورش نیروی متخصص و حرفه ای  و تلاش برای حفظ محیط‌های كوهستانی است.

 

بخش 1- نام ، موضوع، سرمایه، تابعیت – آدرس

ماده‌ی2- نام (مدرسه کوهنوردی کول تاک) كه در این اساسنامه به اختصار باشگاه نامیده می‌شود.

ماده‌ 3- موضوع: مدرسه کوهنوردی کول تاک موسسه ایست ورزشی و غیر تجاری كه در موضوع ماده‌ی 1 فعالیت می‌كند. و هیچ یك از اعضا حق مالكیت بر دارایی مالی باشگاه را ندارند و درآمدهای باشگاه فقط صرف گسترش فعالیتهای آن می‌شود.

ماده‌ی 4- سرمایه

سرمایه باشگاه مبلغ 000/000/5 ریال

ماده‌ی 5- مدت و تابعیت

تابعیت باشگاه ایرانی و مدت فعالیت آن از تاریخ تاسیس نامحدود است.

ماده‌ی 6- آدرس دفتر باشگاه: ایران، خرم آباد،

بخش2- سهام:

ماده‌ی 7- سهام باشگاه با نام است اوراق سهام باشگاه متحد الشكل، چاپی و دارای شماره‌ی ترتیب بوده، و باید به امضای رئیس هیات مدیره وقت باشگاه رسیده و به مهر باشگاه ممهور گردد.

ماده‌ی 8- سهام غیر قابل انتقال به غیر بوده و فقط مخصوص اعضای رسمی باشگاه می‌باشد.

ماده‌ی 9- هر عضو رسمی حق داشتن بیش از یك سهم را ندارد.

ماده‌ی 10- سهام در دفتر باشگاه نگهداری می‌شود.

ماده‌ی 11- ارزش سهام غیر قابل تغییر بوده و هر عضوی كه بهر دلیل اعم از استعفا، اخراج دائم، فوت كه نتواند در باشگاه فعالیت كند فقط مبلغ پرداختی برای خرید سهم (000/50ریال) باز پرداخت و سهم ایشان از طرف هیات مدیره باطل یا به اعضای جدید الورود انتقال داده می شود.

ماده‌ی 12- چنانچه تعداد اعضای رسمی از تعداد سهام بیشتر شود هیات مدیره وقت می‌تواند نسبت به افزایش سرمایه در حد تعداد اعضای رسمی جدید الورود اقدام نماید.

بخش 3- شرایط عضویت، وظایف و حقوق اعضا

ماده‌ی 13:

افرادی كه دارای كلیه شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت باشگاه درآیند:

الف) پذیرفتن اساسنامه و دیگر مقررات باشگاه

ب) دارا بودن شایستگی اخلاقی و علاقه‌مندی به كوه نوردی

پ) داشتن حداقل یك معرف از اعضای باشگاه (در زمان رسمی شدن)

ت) پذیرفتن از طرف هیات مدیره

تبصره: هیات مدیره می‌تواند كوه نوردان برجسته یا شخصیت‌هایی را كه كمك‌های قابل توجه به پیشرفت ورزش كوه نوردی كرده‌اند، به عضویت افتخاری باشگاه بپذیرد.

ماده 14:

وظایف هر عضو باشگاه عبارت است از:

الف) شركت موثر در فعالیت های باشگاه و جلسه های عمومی

ب) محترم شمردن مفاد اساسنامه و اجرای مصوبات ارگان های باشگاه

پ) كوشش در راه پیش برد اهداف باشگاه

ت) رعایت اصول آیین نامه انضباطی

ث) پرداخت حق عضویت

ماده‌ی 15)

حقوق هر عضو باشگاه عبارت است از:

الف) حق استفاده از امكانات مالی و فنی باشگاه زیر نظر هیات مدیره

ب) حق اظهار نظر درباره‌ی كلیه امور مربوط به باشگاه در جلسه‌های عادی

پ) حق دادن رای در مجمع عمومی برای كلیه‌ی مسائل مطروحه

ت) برای كلیه‌ی اعضا از طرف هیات مدیره كارت عضویت صادر می‌شود.

ماده‌ی 16:

هر گونه استفاده از كارت عضویت فقط در چارچوب اساسنامه و مقررات باشگاه و قوانینی ورزشی كشور معتبر است.

ماده‌ی 17:

هیات مدیره می‌تواند نسبت به اعضای مختلف، مجازات‌هایی به تناسب شدت تخلف و به ترتیب زیر اعمال كند:

تذكر، توبیخ، اخراج دائم یا اخراج موقت از یك هفته تا سه ماه.

تبصره: اگر یكی از اعضا سه بار از طرف هیات مدیره به اخراج موقت محكوم شود، در دفعه‌ی سوم برای همیشه از باشگاه اخراج می‌شود، مگر این كه صلاحیت‌ هیات مدیره از طرف مجمع عمومی لغو گردد.

 

بخش 4: طرز تشكیل جلسه‌های عادی و مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) و وظایف آنها

ماده‌ی 18:

جلسه‌های عادی باشگاه هفته‌ای یك بار در روز معین تشكیل می‌شود و وظیفه ی آن بحث در مورد امور كلی باشگاه و چگونگی اجرای برنامه‌های هفتگی است.

ماده‌ی 19:

مجمع عمومی عادی هر سال یك بار تشكیل می‌شود.

ماده‌ی 20:

وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

الف) استماع نظرات وگزارش هیات مدیره و بازرس و بحث و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم درباره‌ی آنها

ب) استماع نظرات و انتقادات اعضای باشگاه و اتخاذ تصمیم درباره‌ی پیشنهادهای آنها.

پ) تعیین خط مشی و برنامه‌های آینده‌ی باشگاه.

ت) انتخاب هیات مدیره و بازرس جدید یا ابقای هیات مدیره و بازرس قبلی.

ماده‌ی 20: مكرر: وظایف مجمع عمومی مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف) اتخاذ تصمیم در مورد تغییر اساسنامه

ب)اتخاذ تصمیم در مورد انحلال موسسه

ج) كاهش و افزایش سرمایه

ماده‌ی 21:

مجمع عمومی فوق العاده در صورت لزوم بنا به درخواست هیات مدیره یا تقاضای كتبی بازرس و یا به درخواست حداقل دو سوم اعضای باشگاه تشكیل می‌شود.

تبصره: در صورتی كه لزوم تشكیل جلسه‌ی فوق العاده كه بنا به درخواست بازرس تشكیل گردیده احساس نشود، مجمع عمومی بتواند بازرس را مورد مواخذه قرار دهد و او را از سمت خود منفصل نماید.

ماده‌ی 22: رسمیت مجامع عمومی وقتی قطعی است كه حداقل دو سوم اعضا در آن شركت نمایند.

تبصره: درصورتی كه مجمع عموی عادی به حد نصاب نرسد تشكیل آن برای بار دوم با هر تعداد عضو، رسمی خواهد بود. اما رسمیت مجامع عمومی فوق العاده در هر صوروت فقط با حضور حداقل دو سوم اعضا قطعی است.

ماده‌ی 23:

تصمیمات مجامع عمومی پس از تصویب اكثریت (نصف به علاوه یك) حاضر در جلسه معتبر و قابل احترام اجرا است، ولی برای تغییر مواد اساسنامه كسب حداقل دو سوم آرای اعضا لازم است.

ماده ی 24:

اخذ رای در مجامع عمومی بنا بر توافق اعضای شركت كننده می‌تواند به روش مخفی یا علنی باشد.

ماده‌ی25:

هیات مدیره جدید باشگاه پنج نفری هستند كه به ترتیب بیشترین آرا را كسب كند و دو نفری كه به ترتیب آرای بعدی را به سمت آورند به عنوان اعضای جانشین انتخاب می‌گردند.

 

بخش 5: حقوق و وظایف هیات مدیره و بازرس

ماده‌ی 26:

اداره‌ی امور باشگاه در فاصله‌ی بین دو مجمع عمومی با هیات مدیره است.

ماده‌ی27:

هیات مدیره مسئول حسن اجرای كامل اساسنامه و تصمیمات متخذه به وسیله‌ی مجمع عمومی است. ضمنا تصمیمات هیات مدیره های قبلی مادامی كه توسط هیات مدیره یا مجمع عمومی لغو نگردیده، لازم الاجرا است.

ماده‌ی 28:

هیات مدیره می‌تواند برای انجام امور داخلی خود اقدام به تنظیم آیین نامه‌ی داخلی نماید ولی این آیین نامه نباید مخالف مواد اساسنامه باشد.

ماده‌ی29:

تشكیل جلسه‌های هیات مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری باشگاه ضروری است. جلسه های هیات مدیره در تاریخی كه از قبل معین می‌شود تشكیل شده و مصوبات آن با رای اكثریت اعضای هیات مدیره رسمیت داشته و معتبر خواهد بود.

تبصره:

تصمیمات و نتایج جلسات هیات مدیره باید ضمن ثبت در صورت جلسه به اطلاع كلیه‌ی اعضای باشگاه برسد.

ماده‌ی 30:

هیچ یك از اعضای هیات مدیره حق ندارد راسا و بدون اطلاع سایر اعضا به نام هیات مدیره كاری انجام دهد، مگر آن كه هیات مدیره كتبا چنین اختیاری به وی داده باشد.

ماده‌ی 31:

تهیه و تعیین دستور جلسه‌ی مجامع عمومی از وظایف هیات مدیره و بازرس باشگاه می‌باشد.

ماده‌ی 32:

هیات مدیره موظف است پانزده روز قبل از تشكیل مجمع عمومی اعضای باشگاه را بصورت كتبی برای حضور در آن دعوت نماید.

ماده‌ی 33:

پس از انتخابات تا هنگامی كه اعضای هیات مدیره‌ی قبلی تمام امور را رسما ضمن صورت جلسه‌ای به هیات مدیره‌ی جدید تحویل نداده‌اند، مسوول اداره‌ی امور باشگاه می‌باشند (حداكثر مهلت برای تحویل یك هفته است)

ماده‌ی 34:

هیات مدیره موظف است در اولین جلسه‌ای خود دبیر و مسوولین كمیته‌ها را (كمیته‌ی روابط عمومی ، كمیته‌ی تشكیلات، كمیته‌ی امور مالی،‌كمیته‌ی فنی، كمیته‌ی تداركات) از میان خود برگزیند.

ماده35:

هر گاه یكی از اعضای هیات مدیره یا بازرس بنا بر عللی نتواند به فعالیت های خود ادامه دهد، یكی از اعضای جانشین به ترتیب آرا به جای وی منصوب خواهد شد.

ماده‌ی 36:

هیات مدیره موظف است پانزده روز قبل ازتشكیل مجمع عمومی گزارش فعالیت یك ساله خود را تنظیم و جهت كنترل به بازرس تحویل نماید.

ماده‌ی 37:

بازرس كلیه امور باشگاه، زیر نظر گرفتن دقیق اجرای اساس نامه، نظارت بر كار هیات مدیره و رسیدگی به شكایات و انتقادات اعضا از طرز كار و روش هیات مدیره، از حقوق و وظایف بازرس است.

ماده‌ی 38:

بازرس موظف است گزارش سالانه‌ی اقدامات خود را به مجمع عمومی عادی تقدیم دارد.

بخش ششم:

اختیارات و وظایف دبیر و مسوولان كمیته‌ها

ماده‌ی 39:

وظایف دبیر عبارت است از:

الف) تنظیم و تعیین دستور كار جلسه‌های هیات مدیره

ب) هم آهنگ كردن كار كمیته‌ها

پ) امضای نامه‌های رسمی و كارت عضویت اعضا

ث) كلیه‌ی تصمیمات هیات مدیره توسط دبیر به اطلاع سایر اعضا می رسد.

ماده‌ی40:

دبیر در مقابل هیات مدیره مسوول است و باید باشگاه را طبق نظرات هیات مدیره اداره كند و تصمیمات و نظراتش پس از تصویب هیات مدیره قاطع و قابل اجرا است.

ماده‌ی 41:

هر كمیته می‌تواند از چند نفر یا فقط یك نفر تشكیل شود ولی در هر حال مسوول كمیته فقط یك نفر خواهد بود كه هیات مدیره او را از میان خود برگزیده است.

ماده‌ی 42:

مهمترین وظایف كمیته‌ی روابط عمومی عبارت است از:

الف) ایجاد ارتباط با سایر باشگاه‌های كوه نوری و نیز سازمان‌های كوه نوردی كشور (مانند فدراسیون كوه نوردی) به منظور بالابردن سطح برنامه‌های باشگاه، آشنایی با برنامه‌های باشگاه‌های دیگر و رفع نواقص موجود.

ب) جمع آوری و تهیه‌ی عكس‌ها و اسلایدهای مربوط به برنامه‌های اجرا شده‌ی فصلی باشگاه و گردآوردن آنها در یك آلبوم و در صورت لزوم ارسال آنها به فدراسیون كوه نوردی و سایر باشگاه‌های كوه نوردی، نمایش عكس و اسلاید و فیلم، جمع آوری كتب و نشریات كوه نوردی و ایجاد كتابخانه، ترتیب دادن جلسه‌های سخنرانی، سعی در ارسال خبرهای ورزشی به محافل و مسئولین ورزشی جهت اطلاع عموم.

ماده‌ی 43:

مهم ترین وظایف كمیته‌ی تشیكلات عبارت است از:

الف) آشنا ساختن افرادی كه مایل به كوه نوردی با این باشگاه هستند با اساسنامه و اهداف باشگاه

ب) توجه به انتقادات و پیشنهادهای اعضا جهت بهتر كردن شیوه‌ی كار باشگاه

پ) مراقبت در حضور و غیاب اعضا در جلسه‌های عادی و مجمع عمومی

ت)ترتیب دادن تشكیل مجامع عمومی و اداره‌ی آنها تا انتخاب رئیس جلسه

ث) جمع آوری اطلاعات لازم اعضای آزمایشی و تشكیل پرونده برای اعضای رسمی باشگاه.

ماده‌ی 44:

مهم ترین وظایف كمیته‌ی فنی عبارت است از:

الف) تشكیل كلاس‌های آموزشی

ب) تنظیم برنامه‌های شش ماهه ی كوه نوردی با كمك و نظرخواهی از سایر اعضا

پ) تهیه و گردآوری نقشه و كروكی از قله‌ها، غارها و مناطق دیگر

ت) تشویق اعضا به تهیه‌ی گزارش از برنامه‌های كوه نوردی و تنظیم و ثبت آنها در دفتر مربوطه

ماده‌ی 45:

مهم ترین وظایف كمیته‌ی مالی عبارت است از:

الف) جمع آوری حق عضویت و ثبت آن در دفتر مربوطه

ب) تنظیم دفاتر مالی و تهیه‌ی ترازنامه‌ی مالی در پایان هر دوره ی 6 ماهه و تسلیم آن به هیات مدیره

پ) پرداخت كلیه‌ی هزینه‌های دفتر باشگاه

ت) كوشش در جهت جمع آوری امكانات مادی برای باشگاه

تبصره: مسوول كمیته‌ی مالی می‌تواند در صورت تصویب هیات مدیره وسایل و لوازم كوه نوردی مورد نیاز اعضا را تهیه و در مواقع لزوم آنها را در پرداخت مخارج برنامه‌ها یاری كند.

 

ماده‌ی 46:

مهم ترین وظایف كمیته‌ی تداركات عبارت است از:

الف) تهیه‌ی فهرست اموال منقول و غیر منقول باشگاه و در صورت لزوم علامت گذاری آنها

ب)تنظیم دفترهای نقل و انتقال وسایل فنی و سایر موارد موجود در دفتر باشگاه

پ) تامین وسایل و مواد لازم برای برنامه‌های كوه نوردی در حد امكانات باشگاه.

تبصره:

امانت دادن وسایل فنی و لوازم باشگاه به افراد غیر عضو و باشگاه‌های كوه نوردی دیگر باید با تصویب هیات مدیره صورت گیرد.

 

بخش پنجم: همكاری با سایر باشگاه‌ها

ماده‌ی 47:

در هنگام ضرورت هیات مدیره می‌تواند همكاری باشگاه را با یكی از باشگاه‌ها و یا كانون‌های ورزشی دیگر اعلام كند. ولی به هر حال باید رویه و تشكیلات مستقل باشگاه حفظ شود.

ماده‌ی 48:

این اساسنامه دارای 48 ماده و 6 تبصره است كه در جلسه‌ی مجمع عمومی مورخ /  /  به تصویب اعضای اولیه رسیده و هر گونه تغییر در آن فقط در صلاحیت مجمع عمومی مدرسه کوهنوردی کول تاک است.

 

 

اساسنامه مدرسه کوهنوردی کول تاک
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 13 آذر 1390 توسط امیرحسین افشونی

ابزار رایگان وبلاگ